Giải câu 3 cộng, trừ các số có ba chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 4 - sgk Toán học 3

Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 32 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

  • Khối Một : 245 học sinh
  • Khối Hai: ít hơn khối Một 32 học sinh
  • Khối Hai bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

Khối Hai có số học sinh là:

245 - 32 = 213 (học sinh)

Đáp án: 213 học sinh

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021