Giải câu 42 bài: Luyện tập sgk Toán 6 tập 1 trang 79

  • 1 Đánh giá

Câu 42: Trang 79 - sgk toán 6 tập 1

Tính nhanh:

a)

b) Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 10.

Bài làm:

Ta có:

a)

=

=

=

Vậy

b) Các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 10 là:

Tổng là:

=

=

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021