Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK Vật lí 12, trang 55:

Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không?

Bài làm:

Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất. Chúng đều có bản chất là các sóng cơ truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021