Hãy chỉ ra những phép tu từ được sử dụng để tạo ra tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật

 • 1 Đánh giá

Luyện tập

Bài tập 1: trang 101 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Hãy chỉ ra những phép tu từ được sử dụng để tạo ra tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật.

Bài làm:

Những phép tu từ được sử dụng để tạo ra tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật:

 • So sánh,
 • Nhân hóa,
 • Ẩn dụ,
 • Hoán dụ,
 • Nói quá,
 • Nói giảm, nói tránh
 • Đảo ngữ
 • Điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc câu
 • Tương phản, đối lập
 • Chơi chữ
 • Liệt kê

Trong một tác phẩm, tác giả có thể sử dụng một hoặc nhiều biện pháp tu từ kết hợp để tạo ra hiệu quả nghệ thuật tốt nhất trong việc xây dựng các hình tượng nghệ thuật của tác phẩm. Điều này đã tạo nên tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật.

 • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021