Hãy tìm nhưng con số thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau:

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 34 - SGK vật lí 6

Hãy tìm nhưng con số thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau:

a) Một quả nặng có khối lượng 100g thì có trọng lượng (1) …N.

b) Một quả cân có khối lượng (2).... thì có trong lượng 2N.

c) Một túi đường có khối lượng 1kg thì có trọng lượng (3)….

Bài làm:

a) Một quả nặng có khối lượng 100g thì có trọng lượng 1N.

b) Một quả cân có khối lượng 200g thì có trong lượng 2N.

c) Một túi đường có khối lượng 1kg thì có trọng lượng 10N.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021