Hướng dẫn giải câu 1 bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Một dây dẫn dài l và có điện trở R. Nếu cho rằng dây dẫn cùng loại dó dài 2l là gồm hai dây dẫn dài l được mắc nối tiếp với nhau thì hãy dự đoán xem dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu. Tương tự như thế thì một dây dẫn xùng loại nó dài 3l sẽ có điện trở là bao nhiêu?

Bài làm:

Dây dẫn dài l có điện trở R thi dây dẫn cùng loại đó dài 2l có điện trở là 2R.

Tương tự như thế thì một dây dẫn cùng loại đó dài 3l sẽ có điện trở là 3R.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021