Hướng dẫn giải câu 6 bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 6.(Trang 51 SGK) Ngâm một lá kẽm trong 20 g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi kẽm không tan được nữa. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch trên và nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.

Bài làm:

Khối lượng của đồng sunfat trong dung dịch là:

mCuSO4 = 20.0,1 = 2(g) => nCuSO4 = 0,0125 (mol)

PTHH: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu ↓

(mol) 0,0125 0,0125 0,0125

Khối lượng kẽm phản ứng với muối đồng là:

mZn = n.M = 0,0125. 65 = 0,81 (g)

Khối lượng của muối kẽm sinh ra là:

mZnSO4 = n.M = 0,0125. 161= 2,01 (g)

Theo định luật bảo toàn khối lượng, khối lượng của dung dịch sau phản ứng là:

m dd sau phản ứng = mddCuSO4 + mZn – m Cu =20 + 0,81 – 0,0125.64 = 20,01 (g)

Nồng độ % dung dịch ZnSO4 là:

C% = (2,01/20,01).100% = 10,05 (%)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021