Hướng dẫn giải câu 9 bài 10: Đặc trưng vật lí của âm.

  • 1 Đánh giá

Câu 9: SGK Vật lí 12, trang 55:

Một siêu âm có tần số 1 MHz. Sử dụng bảng 10.1, hãy tính bước sóng của siêu âm này trong không khí ở và trong nước ở $15^{\circ} C$.

Bài làm:

Bước sóng của sóng siêu âm này là:

  • Trong không khí ở là: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{331}{1.10^{6}} = 3,31.10^{-4} (m)$.
  • Trong nước ở là: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{1500}{1.10^{6}} = 1,15.10^{-3} (m)$.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021