I. Khái niệm đột biến gen

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Khái niệm đột biến gen

- Đột biến gen là những biến đổi nhỏ xảy ra trong cấu trúc của gen.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021