Lớp kịch gồm mấy cảnh? Hãy tóm tắt nội dung của từng cảnh.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc văn bản Ông Giuốc – đanh mặc lễ phục

2. Tìm hiểu văn bản

a, Lớp kịch gồm mấy cảnh? Hãy tóm tắt nội dung của từng cảnh

Bài làm:

Lớp kịch gồm hai cảnh:

+ Cảnh 1 là lời thoại của ông Giuốc - đanh và bác phó may

+ Cảnh sau là cuộc đối thoại giữa ông Giuốc - đanh và tay thợ phụ

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021