Mối quan hệ giữa công dân và nhà nước được thể hiện như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Mối quan hệ giữa công dân và nhà nước được thể hiện như thế nào?

Bài làm:

Mối quan hệ giữa công dân và nhà nước được thể hiện:

  • Công dân Việt Nam có quyền và nghĩa vụ đối với nước CHXHCN Việt Nam.
  • Quyền công dân không tách rời với nghĩa vụ công dân
    • Nhà nước đảm bảo quyền của công dân
    • Công dân phải tôn trọng và làm trong nghĩa vụ của mình đối với nhà nước.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải sbt giáo dục công dân 6, cẩm nang làm bài tập từ A đến Z