Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 47 - SGK vật lí 9

Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 80Ω và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5A.

a) Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1s.

b) Dùng bếp điện để đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu là 25oC thì thời gian đun nước là 20 phút. Coi rằng nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích, tính hiệu suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4 200J/kg.K.

c) Mỗi ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp điện đó trong 30 ngày, nếu giá 1kW.h là 700 đồng.

Bài làm:

a) Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1s là: Q = I2Rt = 2,52.80.1 = 500 J.

b) Nhiệt lượng cần để bếp điện để đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu là 25oC trong 20 phút là:

Q = mc(t2 – t1) = 4200.1,5.(100-25) = 472500 J

Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 20 phút là: QTP = 500.60.20 = 600000 J.

=>Hiệu suất của bếp đạt được là: 78,5%

c) Điện năng bếp tiêu thụ trong 30 ngày là: A = P.t = I2Rt = 2,52.80.3.30 = 45000 W.h = 45 kW.h

=>Tiền điện phải trả cho bếp điện trong 1 tháng là : 45.700 = 315000 đồng.

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9