Nếu cấu trúc bậc 1 của protein bị thay đổi, ví dụ axit amin này bằng axit amin khác thì chức năng của protein có bị thay đổi khoonng? Giải thích.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Nếu cấu trúc bậc 1 của protein bị thay đổi, ví dụ axit amin này bằng axit amin khác thì chức năng của protein có bị thay đổi khoonng? Giải thích.

Bài làm:

Câu 1:

  • Nếu cấu trúc bậc 1 của protein bị thay đổi, ví dụ axit amin này bằng axit amin khác thì chức năng của protein đó có thể bị thay đổi.
  • Vì khi thay đổi thế axit min sẽ tạo nên 1 protein khác. 2 protein này có thể cùng hoặc khác nhau về chức năng.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021