Nghiên cứu thêm tài liệu về công nghệ sinh học, thiết kế một tập san về các thành tựu công nghệ sinh học trên thế giới và Việt Nam

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

- Nghiên cứu thêm tài liệu về công nghệ sinh học, thiết kế một tập san về các thành tựu công nghệ sinh học trên thế giới và Việt Nam

- Hãy viết 1 bài luận khoảng 500 từ về quan điểm của em trong việc sử dụng sản phẩm biến đổi gen.

Bài làm:

- Tập san gồm:

+ tiêu đề

+ nội dung chia thành 2 phần (thế giới và Việt Nam). Mỗi phần chia thành các mục thành tựu theo các phương pháp đã học.

- Bài luận: các em có thể lựa chọn 1 trong 2 quan điểm để bảo vệ:

+ nên sử dụng sản phẩm biến đổi gen

+ không nên sử dụng sản phẩm biến đổi gen

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9