Nội dung chính bài Lập dàn ý cho bài văn nghị luận trang 89 sgk

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Lập dàn ý cho bài văn nghị luận ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 2.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

  • Phân tích để là công việc trước tiên trong quá trình làm một bài văn nghị luận. Khi phân tích đề, cân đọc kĩ để bài, chú ý những từ ngữ then chốt để xác định yêu cầu vẻ nội dung, hình thức và phạm vi tư liệu cần sử dụng.
  • Quá trình lập dàn ý bao gồm : xác lập luận điểm, luận cứ, sắp xếp các luận điểm, luận cứ theo một trình tự lôgíc, chặt chẽ. Cân có kí hiệu trước mỗi đề mục đế phân biệt luận điểm, luận cứ trong dàn ý.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

I- TÁC DỤNG CỦA VIỆC LẬP DÀN Ý

Tác dụng của việc lập dán ý

  • Bao quát được nội dung chủ yếu, cụ thể để đưa vào nội dung bài.

  • Tránh xa đề, lạc đề, lặp ý và tránh bỏ xót, triển khai ý không cân xứng, không đồng đều.

  • Phân phối thời gian viết bài một cách hợp lí

II- CÁCH LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

1.Tìm ý cho bài văn

a) Xác định các luận đề

b) Xác định luận cứ

c) Tìm luận cứ cho các luận điểm

2. Lập dàn ý

a) Mở bài: giới thiệu nội dung cần nghị luận

b) Thân bài:

( triển khia lần lượt các luận điểm luận cứ)

c) Kết bài: nhấn mạnh hoặc mở rộng vấn đề

VD: Lập dàn ý cho đề:

Bàn về vai trò và tác dụng to lớn của cây xanh trong đời sống tinh thần của những con người.

Back to top

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021