Skills 2 Unit 12: My future career

 • 1 Đánh giá

Phần Skills 2 sẽ giúp bạn học luyện tập 2 kĩ năng 'listening' (nghe) và 'writing' (viết) theo chủ đề:My future career (Sự nghiệp tương lai của tôi), đồng thời cung cấp từ vựng liên quan và thông tin liên quan đến chủ đề. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 2. Phong is talking to Mrs. Warner, Nick's mother, about future jobs he and his friends want to do

 • 3. Listen again and decide if the following statements are true (T) or false (F)

Skills 2 – Unit 12: My future career

Listening

1. Work in pairs and answer the questions below. (Làm việc theo cặp và trả lời những câu hỏi)

Giải:

 1. What job do you want to do in the future? (Bạn muốn làm công việc gì trong tương lại?)
  => I want to become a tour guide. (Tôi muốn trở thành một hướng dẫn viên)
 2. What qualities do you think you need to do that job? (Những phẩm chất nào mà bạn nghĩ bạn cần có để làm công việc đó)
  => Being a tour guide, you must be outgoing, helpful, good at languages and you can handle the unexpected matters. (Là một hướng dẫn viên, bạn phải sôi nổi, nhiệt tình, giỏi ngôn ngữ và có thể giải quyết các tình hướng bất ngờ)

2. Phong is talking to Mrs. Warner, Nick's mother, about future jobs he and his friends want to do. Listen to the conversation and fill in the blanks with no more than THREE words. (Phong đang nói chuyện với bà Warner, mẹ của Nick, về những công việc trong tương lai mà anh ấy và bạn anh ấy muốn làm. Nghe nghe đoạn đối thoại và điền vào chỗ trống không nhiều hơn 3 từ)

Giải:

 1. Phong's mother has mountains of work to do behind the scenes. (Mẹ phong có cả núi việc để làm đằng sau công việc.)
 2. Phong's mother has to work overtime without extra pay. (Mẹ Phong làm thêm giờ mà không được trả thêm lương)
 3. It is rewarding for teachers when their students are successful. (Thật đáng khen những giáo viên có học sinh thành công)
 4. Trang is a sociable girl. (Trang là một cô gái hòa đồng)
 5. Nick prefers to acquire some applied skills. (Nick muốn học thêm một vài kĩ năng được áp dụng)
 6. Nick is good with his hands. (nick rất khéo tay)

3. Listen again and decide if the following statements are true (T) or false (F). (Nghe lại và quyết định những câu sau là đúng hay sai)

Giải:

 1. As a teacher, Phong’s mother has to prepare new lessons, do the marking, give feedback. (Là một giáo viên mẹ của Phong phải chuẩn bị bài mới, chấm bài và bình luận bài làm.) => (T)
 2. Phong prefers to do a nine-tofive job.(Phong thích công việc hành chính.)=> (T)
 3. Trang likes travelling. (Trang thích đi du lịch.) => (T)
 4. Trang will become a tour guid. (Trang sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch.) => (F)
 5. Nick likes to focus on academic subjects. (Nick muốn tập trung vào những môn học trên trường.)=> (F)
 6. A mechanic needs many skills to do the job well. (Một thợ máy cần nhiều kỹ năng để làm việc tốt.) => (T)

Audio script:

 • Phong:We had a good discussion yesterday about our future careers.
 • Mrs. Warner: Did you? With Nick?
 • Phong: Yes... and also with Trang.
 • Mrs. Warner: Good. Nick said that you want to become a teacher.
 • Phong: I've changed my mind! My mum is a teacher.
 • She has mountains of work to do behind the scenes - preparing lessons, marking, giving feedback. She always has to work overtime without extra pay. I'd choose a nine-to-five job.
 • Mrs. Warner: I know!
 • Phong: Then there's the unpleasant task of dealing with lazy or naughty students. I'm not that patient!
 • Mrs. Warner: But it's rewarding when your students are successful and they appreciate your efforts. What about Trang?
 • Phong: She said she's interested in travelling, and she's a sociable girl. She wants to become a tour guide.
 • Mrs. Warner: That sounds good. What about Nick?
 • Phong: Nick doesn't want to spend so much time on academic subjects. He'd prefer to acquire some applied skills and get a job right after school.
 • Mrs. Warner: Did he tell you which job?
 • Phong: He mentioned becoming a mechanic. He's fascinated by cars, and he's good with his hands.
 • Mrs. Warner: I know, but it won't be easy. He'll need to learn lots of skills to do it...

Writing

4. Work in pairs. Choose a job that you like. Discuss which three qualities would be necessary for people doing that job. You use some of the ideas below. Remember give reasons. (Thực hành theo cặp. Chọn một nghề mà bạn thích. Thảo luận với ba phẩm chất cần thiết để mọi người làm tốt công việc đó. Các bạn sử dụng những ý tưởng bên dưới)

Giải:

Being a tour guide, one must be dynamic so that he/she can make people feel happy and excited about the trip. Secondly, the tour guide must be hard-working because a she/he must follow the tourists all day and always on the go. Finally, the tour guide must be professional enough to handle unexpected matters like the tourist want to cancel the trip or the destination is closed.

Giải:

Là một hướng dẫn viên du lịch, người ta phải năng động để có thể làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ và vui mừng về chuyến đi. Thứ hai, hướng dẫn viên phải làm việc chăm chỉ vì phải theo dõi khách du lịch cả ngày và luôn luôn trên đường. Cuối cùng, hướng dẫn viên phải đủ chuyên nghiệp để xử lý các sự cố không mong muốn như khách du lịch muốn hủy chuyến đi hoặc điểm đến đóng cửa.

5. Based on your discussion in 4, write a paragraph about the three most important qualities a person needs to be able to do a job well. Remember to give reasons and examples to support your opinion. (Dựa vào bài thảo luận ở 4, viết một đoạn văn về yếu tố quan trọng nhất một người cần để có thể hoàn thành tốt công việc. Nhớ nêu lý do và ví dụ để hỗ trợ ý kiến của bạn)

Giải:

From my point of view, hard-working is the most important quality a person needs to be able to do a job well. If you work hard, your job will be more perfect and you can check your mission carefully. Secondly, to have a success career, you must be very knowledgeable and always eager to learn new things. The world is always changing and updated, so studying new things is very vital. Finally, remember to be optimistic. Optimism helps people gain effective results and creation so that he/she can makes progress easily.

Dịch:

Theo quan điểm của tôi, chăm chỉ là yếu tố quan trọng nhất mà một người cần để có thể làm tốt công việc. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, công việc của bạn sẽ hoàn hảo hơn và bạn có thể kiểm tra nhiệm vụ của bạn một cách cẩn thận. Thứ hai, để có một sự nghiệp thành công, bạn phải rất am hiểu và luôn mong muốn tìm hiểu những điều mới. Thế giới luôn luôn thay đổi và cập nhật, do đó việc nghiên cứu những điều mới là rất quan trọng. Cuối cùng, hãy nhớ lạc quan. Sự lạc quan giúp mọi người đạt được kết quả và sự sáng tạo hiệu quả để anh / cô ấy có thể tiến bộ một cách dễ dàng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Based on your discussion in 4, write a paragraph about the three most important qualities a person needs to be able to do a job well. Remember to give reasons and examples to support your opinion. (Dựa vào bài thảo luận ở 4, viết một đoạn văn về 3 yếu tố quan trọng nhất một người cần để có thể hoàn thành tốt công việc. Nhớ nêu lý do và ví dụ để hỗ trợ ý kiến của bạn)

=> Xem hướng dẫn giải


 • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021