Write a paragraph about the three most important qualities a person needs to be able to do a job well. Remember to give reasons and examples to support your opinion. Tiếng Anh lớp 9

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Based on your discussion in 4, write a paragraph about the three most important qualities a person needs to be able to do a job well. Remember to give reasons and examples to support your opinion. (Dựa vào bài thảo luận ở 4, viết một đoạn văn về 3 yếu tố quan trọng nhất một người cần để có thể hoàn thành tốt công việc. Nhớ nêu lý do và ví dụ để hỗ trợ ý kiến của bạn)

Bài làm:

Writing

4. Work in pairs. Choose a job that you like. Discuss which three qualities would be necessary for people doing that job. You use some of the ideas below. Remember give reasons. (Thực hành theo cặp. Chọn một nghề mà bạn thích. Thảo luận với ba phẩm chất cần thiết để mọi người làm tốt công việc đó. Các bạn sử dụng những ý tưởng bên dưới)

Giải:

Being a tour guide, one must be dynamic so that he/she can make people feel happy and excited about the trip. Secondly, the tour guide must be hard-working because a she/he must follow the tourists all day and always on the go. Finally, the tour guide must be professional enough to handle unexpected matters like the tourist want to cancel the trip or the destination is closed.

Giải:

Là một hướng dẫn viên du lịch, người ta phải năng động để có thể làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ và vui mừng về chuyến đi. Thứ hai, hướng dẫn viên phải làm việc chăm chỉ vì phải theo dõi khách du lịch cả ngày và luôn luôn trên đường. Cuối cùng, hướng dẫn viên phải đủ chuyên nghiệp để xử lý các sự cố không mong muốn như khách du lịch muốn hủy chuyến đi hoặc điểm đến đóng cửa.

5. Based on your discussion in 4, write a paragraph about the three most important qualities a person needs to be able to do a job well. Remember to give reasons and examples to support your opinion. (Dựa vào bài thảo luận ở 4, viết một đoạn văn về 3 yếu tố quan trọng nhất một người cần để có thể hoàn thành tốt công việc. Nhớ nêu lý do và ví dụ để hỗ trợ ý kiến của bạn)

Giải:

From my point of view, hard-working is the most important quality a person needs to be able to do a job well. If you work hard, your job will be more perfect and you can check your mission carefully. Secondly, to have a success career, you must be very knowledgeable and always eager to learn new things. The world is always changing and updated, so studying new things is very vital. Technology is developing every day, remember to always update news and open your mind as soon as you can. Finally, remember to be optimistic. Optimism helps people gain effective results and creation so that he/she can makes progress easily. If you have a pessimistic view through life, you will feel bored when doing anything. As a results, your work will never be effective and you will never be promoted.

Dịch:

Theo quan điểm của tôi, chăm chỉ là yếu tố quan trọng nhất mà một người cần để có thể làm tốt công việc. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, công việc của bạn sẽ hoàn hảo hơn và bạn có thể kiểm tra nhiệm vụ của bạn một cách cẩn thận. Thứ hai, để có một sự nghiệp thành công, bạn phải rất am hiểu và luôn mong muốn tìm hiểu những điều mới. Thế giới luôn luôn thay đổi và cập nhật, do đó việc nghiên cứu những điều mới là rất quan trọng. Công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, hãy nhớ luôn cập nhật thông tin và mở rộng hiểu biết ngay khi có thể. Cuối cùng, hãy nhớ lạc quan. Sự lạc quan giúp mọi người đạt được kết quả và sự sáng tạo hiệu quả để anh / cô ấy có thể tiến bộ một cách dễ dàng. Nếu bạn có cái nhìn bi quan về cuộc sống, bạn sẽ luôn thấy chán nản khi làm bất cứ điều gì. Như vậy, công việc sẽ không hiệu quả và bạn không bao giờ được thăng chức.