So sánh sự co dãn vì nhiệt của chất khí với chất lỏng, chất rắn.

  • 1 Đánh giá

So sánh sự co dãn vì nhiệt của chất khí với chất lỏng, chất rắn.

Bài làm:

Sự co dãn của chất rắn, lỏng, khí từ lớn đến nhỏ: chất khí > chất lỏng > chất rắn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021