Tại sao nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 153 – sgk lịch sử 11

Tại sao nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo?

Bài làm:

Vì:

  • Các phong trào đấu tranh trong thời kì này chưa tìm ra đường lối đấu tranh đúng đắn, chưa có đường lối cụ thể và lâu dài.
  • Các phong trào đấu tranh còn mang tính tự phát, chủ yếu đòi các quyền lợi cá nhân, nặng nề về quyền lợi kinh tế.
  • Các phong trào chưa có giai cấp tiên tiến để lãnh đạo
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021