Tại sao quần đảo lại được xem là phòng thí nghiệm nghiên cứu quá trình hình thành loài mới?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 128 - sgk Sinh học 12

Tại sao quần đảo lại được xem là phòng thí nghiệm nghiên cứu quá trình hình thành loài mới?

Bài làm:

Câu 2:

  • Quần đảo là phòng thí nghiệm sống cho nghiên cứu hình thành loài.
  • Quần đảo là nơi lí tưởng cho quá trình hình thành loài mới vì giữa các đảo có sự cách li địa lí tương đối, khiến cho sinh vật giữa các đảo ít khi trao đổi vốn gen cho nhau.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021