Tại sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 57 sgk Lịch sử 9

Tại sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Bài làm:

Thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất vì:

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Pháp mặc dù là nước thắng trận nhưng lại chịu sự tàn phá nặng nề, nền kinh tế kiệt quệ. Để bù đắp cho những thiệt hại mà chiến tranh đã gây ra, ngay sau chiến tranh thế giới thứ nhất, đế quốc Pháp đã đẩy mạng khai thác ở Đông Dương trong đó có Việt Nam.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9