Tìm các dẫn chứng chứng tỏ nhà văn, nhà thơ thời đại xưa rất tự hào về nền văn hiến dân tộc

  • 1 Đánh giá

II- LUYỆN TẬP

Tìm các dẫn chứng chứng tỏ nhà văn, nhà thơ thời đại xưa rất tự hào về nền văn hiến dân tộc

Bài làm:

Ngoài Hoàng Đức Lương ra còn có rất nhiểu nhà thơ khác tự hào về văn hiến dân tộc:

Nguyễn Trãi- Đại cáo bình Ngô:

"Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu"

Trả lời người phương Bắc trả lời về phong tục nước Nam:

An Nam muốn hỏi rõ ràng

Pho nạ tục vốn thuần lương

Lễ lạc như tiền Hán

Y quan giống Thịnh Đường

(Theo thơ Lí Trần tập III)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021