Tính tần số của các sóng ngắn có bước sóng 25 m, 31 m, 41 m. Biết tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s.

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK Vật lí 12 – Trang 115:

Tính tần số của các sóng ngắn có bước sóng 25 m, 31 m, 41 m. Biết tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s.

Bài làm:

Ta có: $\Rightarrow $ $f = \frac{v}{\lambda } = \frac{c}{\lambda }$ (Tốc độ truyền sóng điện từ bằng tốc độ ánh sáng c = 3.108 (m/s).

Áp dụng công thức trên, ta có các kết quả sau:

Với (m) thì $f = 12.10^{6}$ (Hz) hay $f = 12$ (MHz).

Với (m) thì $f = 9,68.10^{6}$ (Hz) hay $f = 9,68$ (MHz).

Với (m) thì $f = 7,32.10^{6}$ (Hz) hay $f = 7,322$ (MHz).

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021