Trắc nghiệm Hình học 6 Bài 2: Góc

  • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 2: Góc Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn câu đúng:

  • A. ∠xOy , đỉnh O, cạnh Ox và Oy
  • B. ∠xyO , đỉnh O, cạnh Ox và Oy
  • C. ∠Oxy , đỉnh O, cạnh Ox và Oy
  • D. ∠xOy , đỉnh y, cạnh Ox và Oy

Câu 2: Kể tên các góc có trên hình vẽ:

Trắc nghiệm: Góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Câu 3: Kể tên tất cả các góc có một cạnh là Om có trên hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Câu 4: Chọn câu sai:

  • A. Góc là hình gồm hai tia chung gốc
  • B. Hai tia chung gốc tạo thành góc bẹt
  • C. Hai góc bằng nhau có số đo bằng nhau
  • D. Hai góc có số đo bằng nhau thì bằng nhau
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 2: Góc sgk Toán 6 tập 2 Trang 73 75


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021