Trắc nghiệm Hình học 6 bài 5: Tia

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 5: Tia Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp thay vào chỗ ....để hoàn thành câu sau:

Hình tạo thành bởi điểm A và một phần đường thẳng bị chia ra bởi A được gọi là một....

 • A. Tia
 • B. Đường thẳng
 • C. Điểm
 • D. Đoạn thẳng

Câu 2:Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp thay vào chỗ.... để hoàn thành câu sau:

Điểm M bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của....

 • A. hai tia
 • B. hai tia trùng nhau
 • C. hai tia đối nhau
 • D. đường thẳng

Câu 3:Kể tên các tia trong hình vẽ sau

 • A. Ox
 • B. Ox, Oy, Oz, Ot
 • C. Ox, Oy, Oz
 • D. xO, yO, zO, tO

Câu 4:Cho Ab và Ax là hai tia trùng nhau. Hãy chọn hình vẽ đúng

Trắc nghiệm Toán lớp 6: Tia

Câu 5:Cho tia AB, lấy M thuộc tia AB. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A. M và A nằm cùng phía so với B
 • B. M và B nằm cùng phía so với A
 • C. A và B nằm cùng phía so với M
 • D. M nằm giữa A và B

Câu 6:Cho hai tia đối nhau MA và Mb, X là 1 điểm thuộc tia MA. Trong 3 điểm X, M, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

 • A. X
 • B. B
 • C. M
 • D. Chưa kết luận được

Câu 7:Trong hình vẽ sau, có bao nhiêu tia

 • A. 2
 • B. 0
 • C. 4
 • D. 1

Câu 8:Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: + Vẽ hai tia phân biệt Ox, Oy chung gốc nhưng không đối nhau, không trùng nhau + Vẽ đường thẳng aa' cắt hai toa Ox, Oy y theo thứ tự tại A và B (khác O) + Vẽ điểm C nằm giữa hai điểm A, B sau đó vẽ tia Oz đi qua C Có bao nhiêu tia phân biệt trên hình vẽ thu được

 • A. 6
 • B. 12
 • C. 9
 • D. 15

Câu 9:Cho hình vẽ sau:

Một cặp tia đối là:

 • A. Ut, UV
 • B. Us, Vt
 • C. Vs, Vt
 • D. Vs, Ut

Câu 10:Cho hình vẽ, kể tên các tia trùng nhau

 • A. UV, Ut và VU, Vs
 • B. Us, Vs và VU, Vs
 • C. Vt, Ut và VU, Vs
 • D. UV, Ut và VU, Us

Câu 11:Vẽ đường thẳng mn. Lấy điểm O trên đường thẳng mn, trên toa Om lấy điểm A, trên tia On lấy điểm B. Một cặp tia đối nhau gốc O là:

 • A. OB, AO
 • B. mO, nO
 • C. OA, Om
 • D. OA, On

Câu 12:Vẽ đường thẳng mn. Lấy điểm O trên đường thẳng mn, trên tia Om lấy điểm A, trên tia On lấy điểm B. Có bao nhiêu cặp tia trùng nhau gốc O

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 0

Câu 13:Vẽ hai đường thẳng xy và mn cắt nhau tại O. Kể tên các cặp tia đối nhau

 • A. Không có cặp tia đối nhau
 • B. Cặp tia Ox, On và cặp tia Om, Oy
 • C. Cặp tia Ox, Oy và cặp tia Om, On
 • D. Cặp tia Ox, Om và cặp tia Oy, On

Câu 14:Cho hình vẽ sau:

Tia nào trùng với tia Ay?

 • A. Tia Ax
 • B. Tia OB, By
 • C. Tia BA
 • D. Tia AO, AB

Câu 15:Cho hình vẽ sau:

Hai tia Ax và By có vị trí như thế nào với nhau

 • A. đối nhau
 • B. trùng nhau
 • C. không đối nhau, không trùng nhau
 • D. vừa đối nhau, vưa trùng nhau

Câu 16:Cho hình vẽ, chọn câu sai:

 • A. Tia AC chứa hai điểm A và C
 • B. Tia AC trùng với AB
 • C. Tia AC chứa D
 • D. Tia AC và tia CA đối nhau
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 5: Tia sgk Toán 6 tập 1 Trang 111 114


 • 78 lượt xem