Trắc nghiệm hóa 11 chương 6: Hidrocacbon không no (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 11 chương 6: HIDROCACBON KHÔNG NO (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Khi cộng HBr vào hỗn hợp đồng phân mạch hở của CH$_{8}$ thì thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6

Câu 2: Không kể đồng phân hình học, CH$_{10}$ có tất cả bao nhiêu đồng phân?

 • A. 5
 • B. 7
 • C. 8
 • D. 10

Câu 3: Phản ứng nào sau đây không tạo ra axetilen?

 • A. AgC + HCl$\rightarrow $
 • B. CH\overset{1500^{\circ}C}{\rightarrow}$
 • C. AlC$_{3}$+ H$_{2}$O$\rightarrow $
 • D. CaC + HO$\rightarrow $

Câu 4: Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là

 • A. 3-etylpent-2-en
 • B. 3-etylpent-3-en
 • C. 3-etylpent-2-en
 • D. 2-etylpent-2-en

Câu 5: Dung dịch NH không thể phân biệt được cặp chất nào sau đây?

 • A. But-1-in và but-2-in
 • B. axetilen và etilen
 • C. propin và but-1-in
 • D. butadien và propin

Câu 6: Cho các chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinyl axetilen, isobutilen, anlen. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với H dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra butan?

 • A. 3
 • B. 6
 • C. 5
 • D. 4

Câu 7: Chọn phát biểu đúng về strien trong các phát biểu sau:

 1. Ở bất kì điều kiện nào, striren chỉ cộng hợp được với một phân tử H
 2. Striren làm mất màu dung dịch nước brom và dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường
 3. Striren có thể trùng hợp thành polime
 4. Striren là đồng đẳng của benzen vì có cùng công thức chung
 5. Đốt cháy hoàn toàn striren thu được số mol CO bằng số mol HO
 • A. 1,4,5
 • B. 2, 3
 • C. 1, 2
 • D. 1, 3

Câu 8: Dãy các chất dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

 • A. CH=CH-CH=CH, lưu huỳnh
 • B. CH=CH-CH=CH, CH$_{6}$H$_{5}$CH=CH
 • C. CH=C(CH$_{3}$)-CH=CH, C$_{6}$H$_{5}$
 • D. CH=CH-CH=CH, CH$_{3}$-Ch=CH

Câu 9: Số liên kết có trong phân tử etilen; axetilen; buta-1,3-đien lần lượt là:

 • A. 3; 5; 9
 • B. 5; 3; 9
 • C. 4; 2; 6
 • D. 4; 3; 6

Câu 10: Đem hỗn hợp các đồng phân mạch hở của CH$_{8}$ cộng hợp với H$_{2}$O ( H$^{+}$, t$^{\circ}$) thì thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6

Câu 11: Tecpen có công thức phân tử CH$_{50}$ có tên là:

 • A. Licopen
 • B. Squalen
 • C. Caroten
 • D. Selinen

Câu 12: Khi cho but-1,3-dien phản ứng với HCl theo tỉ lệ mol 1:1 thì số sản phẩm thu được là:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 13: Cho các chất sau:

 1. CH2=CHCH2CH2CH=CH2;
 2. CH2=CHCH=CHCH2CH3;
 3. CH3C(CH3)=CHCH2;
 4. CH2=CHCH2CH=CH2;
 5. CH3CH2CH=CHCH2CH3;
 6. CH3C(CH3)=CH2;
 7. CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2;
 8. CH3CH=CHCH3.

Số chất có đồng phân hình học là:

 • A. 4.
 • B. 1.
 • C. 2.
 • D. 3.

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp eten, propen, but-2-en cần dùng vừa đủ b lít oxi (ở đktc) thu được 2,4 mol CO2. Giá trị của b là:

 • A. 92,4 lít.
 • B. 94,2 lít.
 • C. 80,64 lít.
 • D. 24,9 lít.

Câu 15: Etylen lẫn các tạp chất SO2, CO2, hơi nước. Loại bỏ tạp chất bằng cách nào?

 • A. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch brôm dư.
 • B. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch natri clorua dư.
 • C. Dẫn hỗn hợp lần lượt qua bình chứa NaOH dư và bình chứa CaCl2 khan.
 • D. Dẫn hỗn hợp lần lượt qua bình chứa Brom dư và bình chứa dd H2SO4 đặc.

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn m gam ankanđien X, thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Cho , gam X tác dụng với dung dịch Br2, số mol Br2 tối đa tham gia phản ứng là

 • A. 0,10mol
 • B. 0,20 mol
 • C. 0,30mol
 • D. 0,05mol

Câu 17: Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỷ khối so với H2 là 7,5. Dẫn qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là

 • A. 50%
 • B. 60%
 • C. 70%
 • D. 80%

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗm hợp gồm CH4, C4H10 và C2H4 thu được 0,14 mol CO2 và 0,23mol H2O. Số mol của ankan và anken trong hỗn hợp lần lượt là

 • A. 0,09 và 0,01.
 • B. 0,01 và 0,09.
 • C. 0,08 và 0,02
 • D. 0,02 và 0,08.

Câu 19: Cho 3,12 gam ankin X phản ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3,t°), thu được dung dịch Y chỉ có hai hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là

 • A. C2H2
 • B. C5H6
 • C. C4H6
 • D. C3H4

Câu 20: Cho vài mẩu nhỏ canxi cacbua vào ống nghiệm đã đựng 1ml nước. Dẫn khí sinh ra lần lượt vào ba ống nghiệm đựng ba dung dịch sau: dung dịch brom, dung dịch KMnO4, dung dịch AgNO3 trong NH3. Hiện tượng quan sát ở ba ống nghiệm trên lần lượt là

 • A. nhạt màu; nhạt màu và có kết tủa đen; kết tủa vàng.
 • B. nhạt màu; không hiện tượng; kết tủa vàng.
 • C. không hiện tượng; nhạt màu và có kết tủa đen; kết tủa vàng.
 • D. nhạt màu; nhạt màu và có kết tủa đen; không hiện tượng
Xem đáp án
 • 92 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021