Trắc nghiệm hóa học 11 bài 15: Cacbon

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 11 bài 15: Cacbon. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Kim cương và than chì là các dạng:

 • A. Đồng hình của cacbon
 • B. Đồng vị của cacbon
 • C. Thù hình của cacbon
 • D. Đồng phân của cacbon

Câu 2: Trong phân tử CO, nguyên tử C ở trạng thái lai hóa

 • A. sp
 • B. sp
 • C. sp
 • D. C không lai hóa

Câu 3: Tính khử cua C thể hiện ở phản ứng nào sau đây?

 • A. CaO + 3C CaC$_{2}$ + CO
 • B. C+ 2H $\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}$ CH$_{4}$
 • C. C + CO $\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}$ 2CO
 • D. 4Al+ 3C Al$_{4}$C$_{3}$

Câu 4: Phản ứng nào sau đây, cacbon thể hiện tính oxi hóa?

 • A. C+ O $\rightarrow $ CO
 • B. C+ 2CuO 2Cu + CO$_{2}$
 • C. 3C+ 4Al Al$_{4}$C$_{3}$
 • D. C+ HO $\rightarrow $ CO+ H

Câu 5: Cho m gam than tác dụng với dng dịch HNO đặc nóng dư, thu được 11,2 lít hỗn hợp 2 khí (đktc). Giá trị của m là

 • A. 1,2
 • B. 6
 • C. 2,5
 • D. 3

Câu 6: Nhận định nào sau đây là sai?

 • A. Cacbon monooxit không tạo muối và là một chất khử mạnh
 • B. Ở nhiệt độ cao, cacbon có thể khử được tất cả các oxit kim loại giải phóng kim loại
 • C. Than gỗ được dùng để chế thuốc súng, thuốc pháo, chất hấp phụ
 • D. Than muội được dùng để làm chất độn cao su, sản xuất mực in, xi đánh giày

Câu 7: Một hợp chất được tạo bới hai nguyên tố C và O. Biết tỉ lệ khối lượng của C và O là m: m$_{O}$= 3: 8. Tỉ lệ số nguyên tử C và O trong hợp chất đó là:

 • A. 1: 1
 • B. 2: 1
 • C. 1: 2
 • D. 1: 3

Câu 8: Nguyên tố C có các dạng thù hình là:

 • A. Kim cương, than chì, cacbon vô định hình
 • B. Kim cương, than chì, Flueren, cacbon vô định hình
 • C. Kim cương, than chì, than đá
 • D. Than đá, than mỡ, than gỗ, than hoa,...

Câu 9: Chỉ ra nội dung sai?

 • A. Trong mỗi lớp vỏ của tinh thể than chì, mỗi nguyên tử cacbon liên kết theo kiểu cộng hóa trị với ba nguyên tử cacbon lân cận
 • B. Trong tinh thể than chì, khoảng cách giữa hai nguyên tử cacbon thuộc hai lớp lân cận ngắn hơn độ dài liên kết C- C
 • C. Trong tinh thể than chì, các lớp liên kết với nhau bằng lực Van deVan yếu
 • D. Than chì được dùng làm điện cực, chế chất bôi trơn,..

Câu 10: Cacbon không tác dụng trực tiếp với chất nào sau đây?

 • A. Hidro
 • B. Halogen( Cl, Br, I)
 • C. Kim loại
 • D. KClO

Câu 11: Công thức phân tử CaCO tương ứng với thành phần hóa học chính của loại đá nào sau đây?

 • A. đá đỏ
 • B. đá vôi
 • C. đá mài
 • D. đá tổ ong

Câu 12: Đốt cháy hết m gam C trong V lít oxi thu được 2,24 lít hỗn hợp X gồm hai khí. Tỉ khối của X so với oxi bằng 1,25. Các thể tích đo ở đktc. Giá trị của m và V là?

 • A. 1,2 và 1,96
 • B. 1,5 và 1,792
 • C. 1,2 và 2,016
 • D. 1,5 và 2,8

Câu 13: Cho cacbon lần lượt tác dụng với Al, HO, CuO, HNO$_{3}$ đặc, HSO$_{4}$ đặc, KClO$_{3}$, CO ở điều kiện thích hợp. Số phản ứng mà trong đó cacbon đóng vai trò là chất khử là?

 • A. 7
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 5

Câu 14: Kim cương và than trì là các dạng thù hình của nguyên tố cacbon nhưng lại có nhiều tính chất khác nhau như độ cứng, khả năng dẫn điện. Chúng khác nhau là do:

 • A. Chúng có thành phần cấu tạo nguyên tố khác nhau
 • B. Kim cương là loại kim loại, còn than chì là phi kim
 • C. Chúng có kiến trúc cấu tạo khác nhau
 • D. Kim cương cứng còn than chì mềm

Câu 15: Loại than nào sau đây không có trong thiên nhiên?

 • A. than chì
 • B. than cốc
 • C. than nâu
 • D. than antranxit

Câu 16: Dãy chất nào sau đây phản ứng được với cacbon?

 • A. CuO, ZnO, CO, H, HNO$_{3}$ đặc, HSO$_{4}$ đặc,
 • B. AlO$_{3}$, KO, Ca, HNO$_{3}$, HSO$_{4}$ đặc,
 • C. CuO, MgO, CO, HNO$_{3}$ đặc, HSO$_{4}$ đặc, CO
 • D. AgO, BaO, Al, HNO$_{3}$ đặc, HSO$_{4}$ đặc, CO

Câu 17: Cacbon có mấy dạng thù hình?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 18: Tại sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hóa trị?

 • A. Vì các hợp chất của cacbon đều là hợp chất kém bền
 • B. Vì hợp chất của cacbon có tính lưỡng tính
 • C. Vì cacbon là phi kim yếu, khả năng nhường nhận electron đều yếu
 • D. Vì cacbon tạo được nhiều hợp chất với các nguyên tố

Câu 19: Kim cương được sử dụng làm đồ trang sức, mũi khoan, dao cắt, thủy tinh và bột mài vì kim cương là chất cứng nhất trong tất cả các chất. Có tính điển hình trên là một phần do tinh thể kim cương thuộc loại tinh thể:

 • A. Ion điển hình
 • B. Nguyên tử điển hình
 • C. Kim loại điển hình
 • D. Phân tử điển hình

Câu 20: Trong các dạng tồn tại của cacbon, dạng nào hoạt động hóa học mạnh nhất?

 • A. Tinh thể kim cương
 • B. Tinh thể than chì
 • C. Cacbon vô định hình
 • D. Các dạng đều hoạt động mạnh như nhau
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 15: Cacbon


 • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021