Trắc nghiệm sinh học 7 bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 7 bài 5: Trùng biến hình và trùng giày. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Trong các động vật nguyên sinh sau, động vật nào có cấu tạo đơn giản nhất?

 • A. Trùng roi.
 • B. Trùng biến hình.
 • C. Trùng giày.
 • D. Trùng bánh xe.

Câu 2: Lông bơi của trùng giày có những vai trò gì trong những vai trò sau ?

1. Di chuyển.

2. Dồn thức ăn về lỗ miệng.

3. Tấn công con mồi.

4. Nhận biết các cá thể cùng loài.

Phương án đúng là:

 • A. 1, 2.
 • B. 2, 3.
 • C. 3, 4.
 • D. 1, 4.

Câu 3: Hình dạng của trùng giày là:

 • A. Đối xứng
 • B. Không đối xứng
 • C. Dẹp như chiếc giày
 • D. Có hình khối như chiếc giày

Câu 4: Trùng giày lấy thức ăn nhờ

 • A. Chân giả
 • B. Lỗ thoát
 • C. Lông bơi
 • D. Không bào co bóp

Câu 5: Quá trình tiêu hóa ở trùng giày là

 • A. Thức ăn – không bào tiêu hóa – ra ngoài mọi nơi
 • B. Thức ăn – miệng – hầu – thực quản – dạ dày – hậu môn
 • C. Thức ăn – màng sinh chất – chất tế bào – thẩm thấu ra ngoài
 • D. Thức ăn – miệng – hầu – không bào tiêu hóa – không bào co bóp – lỗ thoát

Câu 6: Tiêu hóa thức ăn ở trùng giày nhờ

 • A. Men tiêu hóa
 • B. Dịch tiêu hóa
 • C. Chất tế bào
 • D. Enzim tiêu hóa

Câu 7: Cơ thể động vật nguyên sinh nào có hình dạng không ổn định?

 • A. Trùng roi
 • B. Trùng giày
 • C. Trùng biến hình
 • D. Cả a,b đúng

Câu 8: Trùng biến hình di chuyển được nhờ

 • A. Các lông bơi
 • B. Roi dài
 • C. Chân giả
 • D. Không bào co bóp

Câu 9: Trùng biến hình di chuyển như thế nào?

 • A. Thẳng tiến
 • B. Xoay tròn
 • C. Vừa tiến vừa xoay
 • D. Cách khác

Câu 10: Trùng biến hình có tên gọi như vậy là do:

 • A. Di chuyển bằng chân giả làm cơ thể thay đổi hình dạng
 • B. Cơ thể cấu tạo đơn giản nhất
 • C. Cơ thể trong suốt
 • D. Không nhìn thấy chúng bằng mắt thường

Câu 11: Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là

 • A. Tự dưỡng
 • B. Dị dưỡng
 • C. Tự dưỡng và dị dưỡng
 • D. Kí sinh

Câu 12: Dưới đây là 4 giai đoạn trùng biến hình bắt mồi và tiêu hoá mồi :

 1. Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh.
 2. Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi.
 3. Không bào tiêu hoá tạo thành bao lấy mồi, tiêu hoá mồi nhờ dịch tiêu hoá.
 4. Khi một chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ…).

Em hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo trình tự hợp lý ?

 • A. (4) - (2) - (1) - (3).
 • B. (4) - (1) - (2) - (3).
 • C. (3) - (2) - (1) - (4).
 • D. (4) - (3) - (1) - (2).

Câu 13: Trùng biến hình sinh sản bằng hình thức

 • A. Phân đôi
 • B. Tiếp hợp
 • C. Nảy chồi
 • D. Phân đôi và tiếp hợp

Câu 14: Trong các đặc điểm nào dưới đây có cả ở trùng giày, trùng roi và trùng biến hình?

 • A. Cơ thể luôn biến đổi hình dạng.
 • B. Cơ thể có cấu tạo đơn bào.
 • C. Có khả năng tự dưỡng.
 • D. Di chuyển nhờ lông bơi.

Câu 15: Trong các phát biểu sau phát biểu nào sai?

 • A. Trùng giàu di chuyển nhờ lông bơi.
 • B. Trùng biến hình luôn biến đổi hình dạng.
 • C. Trùng biến hình có lông bơi hỗ trợ di chuyển.
 • D. Trùng giày có dạng dẹp như đế giày.

Câu 16: So với trùng biến hình chất bã được thải từ bất cứ vị trí nào trên cơ thể, trùng giày thải chất bã qua

 • A. bất cứ vị trí nào trên cơ thể như ở trùng biến hình.
 • B. không bào tiêu hoá.
 • C. không bào co bóp.
 • D. lỗ thoát ở thành cơ thể.

Câu 17: Trong các động vật nguyên sinh sau, loài động vật nào có hình thức sinh sản tiếp hợp?

 • A. Trùng giày.
 • B. Trùng biến hình.
 • C. Trùng roi xanh.
 • D. Trùng kiết lị.

Câu 18: Điều nào sau đây KHÔNG phải điểm giống nhau của trùng biến hình và trùng giày

 • A. Chỉ có 1 nhân
 • B. Là động vật đơn bào, thuộc nhóm động vật nguyên sinh.
 • C. Cơ thể không có hạt diệp lục
 • D. Dị dưỡng.

Câu 19: Sự khác nhau về nhân của trùng giày và trùng biến hình là

 • A. trùng biến hình có 2 nhân, trùng giày có 1 nhân.
 • B. trùng biến hình có 1 nhân, trùng giày có 3 nhân.
 • C. trùng biến hình có 1 nhân, trùng giày có 2 nhân.
 • D. trùng biến hình có 2 nhân, trùng giày có 3 nhân.

Câu 20: Trùng giày và trùng roi có đặc điểm giống nhau là:

 • A. Cơ thể đơn bào
 • B. Có thể di chuyển
 • C. Có hạt diệp lục
 • D. Câu A và B đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 5 sinh 7: Trùng biến hình và trùng giày


 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021