Trắc nghiệm toán 4 chương 4: Phân số, các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi (P5)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 4 chương 4: Phân số, các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi (P5). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phân số lớn nhất trong các phân số ; $\frac{7}{7}$; $\frac{3}{2}$; $\frac{4}{3}$ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Trong các phân số sau, phân số nào khác với phân số còn lại?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Phân số nào dưới đây bé hơn phân số ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Sắp xếp các phân số: ; $\frac{5}{6}$; $\frac{7}{12}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{8}{12}$ theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

 • A. ; $\frac{5}{6}$; $\frac{7}{12}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{8}{12}$
 • B. ; $\frac{3}{4}$; $\frac{5}{6}$; $\frac{7}{12}$; $\frac{8}{12}$
 • C. ; $\frac{3}{4}$; $\frac{8}{12}$; $\frac{5}{6}$; $\frac{7}{12}$
 • D. ; $\frac{7}{12}$; $\frac{8}{12}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{5}{6}$

Câu 5: Cộng phân số nào dưới đây với phân số thì được phân số lớn hơn 1?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Giá trị của trong biểu thức $x + \frac{1}{3}=\frac{4}{5}$ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Dãy phân số nào dưới đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

 • A. ; $\frac{2}{5}$ ; $\frac{1}{2}$
 • B. ; $\frac{2}{7}$ ; $\frac{1}{2}$
 • C. ;$\frac{2}{7}$ ; $\frac{2}{5}$
 • D. ; $\frac{2}{5}$ ; $\frac{2}{7}$

Câu 8: Kết quả của phép tính là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Một người nuôi 400 con thỏ. Sau khi bán số con thỏ, người đó nhốt đều số thỏ còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có mấy con thỏ?

 • A. 6 con thỏ
 • B. 8 con thỏ
 • C. 10 con thỏ
 • D. 32 con thỏ

Câu 10: Trnong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào có giá trị bé nhất?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Hình thoi có diện tích là , độ dài một đường chéo là 4m. Tính độ dài đường chéo thứ hai?

 • A. 15m
 • B. 30m
 • C. 64m
 • D. 460m

Câu 13: Cho hình thoi ABCD có hai đường chéo AC = 5cm và BD = 4cm. Tính diện tích hình thoi đó?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Hình sau có mấy cạnh song song và bằng nhau?

 • A. 4
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 2

Câu 15: Hai kho chứa 2430 tấn thóc. Tìm số thóc mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng số thóc của kho thứ hai?

 • A. 1890 tấn và 504 tấn
 • B. 1980 tấn và 540 tấn
 • C. 1980 tấn và 504 tấn
 • D. 1890 tấn và 540 tấn
Xem đáp án
 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021