Trắc nghiệm vật lý 12 bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 12 bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây có độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch U=110V, ở hai đầu cuộn dây bằng 80V, giữa hai bản tụ điện bằng 190V. Điện áp giữa hai đầu mạch lệch pha so với điện áp giữa hai đầu tụ một góc bao nhiêu

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 20 Ω. Mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u=40√2 cos100πt (V) thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm UL=32 V. Độ tự cảm của cuộn dây là

 • A. 0,0012 H
 • B. 0,012 H
 • C. 0,17 H
 • D. 0,085 H

Câu 3: Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, điện trở R và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết . Như vậy điện áp giữa hai đầu mạch

 • A. trễ pha hơn cường độ dòng điện một góc
 • B. sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc
 • C. sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc
 • D. trễ pha hơn cường độ dòng điện một góc

Câu 4: Một đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm một tụ điện , cuộn dây thuần cảm $L=\frac{2}{\pi }$H và điện trở thuần $R=100\Omega $. Ở giữa hai đầu đoạn mạch có một điện áp xoay chiều $u=200\sqrt{2}cos100\pi t$ (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây bằng

 • A. 400 V
 • B. V
 • C. V
 • D. 200 V

Câu 5: Một mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây có độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch U=120V, ở hai đầu cuộn dây bằng 180V, giữa hai bản tụ điện bằng 60V. Điện áp giữa hai đầu mạch lệch pha so với điện áp giữa hai đầu tụ một góc bao nhiêu

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Điện áp giữa hai đầu của một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện. Phát biểu nào sau đây đúng đối với đoạn mạch này

 • A. Tần số dòng điện trong đoạn mạch nhỏ hơn giá trị cần để xảy ra cộng hưởng.
 • B. Tổng trở của đoạn mạch bằng hai lần điện trở thuần của mạch.
 • C. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha π/4 so với điện áp giữa hai bản tụ điện.
 • D. Điện trở thuần của đoạn mạch bằng hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng.

Câu 7: Mắc đoạn mạch gồm biến trở R và một cuộn cảm thuần có L = 3,2 mH và một tự có điện dung C=2μF mắc nối tiếp vào điện áp xoay chiều. Để tổng trở của mạch là thì điện trở R phải có giá trị bằng

 • A. 80 Ω
 • B. 40 Ω
 • C. 60 Ω
 • D. 100 Ω

Câu 8: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều thì độ lệch pha của hiệu điện thế u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công thức

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Trong mạch điện RLC nối tiếp, điện áp xoay chiều giữa hai đầu mạch là . Trong mạch có cộng hưởng, khi điện áp giữa hai đầu

 • A. tụ C vuông pha với điện áp giữa hai đầu điện trở R
 • B. điện trở R cùng pha với cường độ dòng điện i qua mạch
 • C. mạch điện có giá trị hiệu dụng đạt giá trị cực đại
 • D. tụ C vuông pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

Câu 10: Chọn ý sai? Đoạn mạch RLC nối tiếp đang có cộng hưởng điện thì

 • A.
 • B. Z=R
 • C. khi tăng hay giảm C thì cường độ dòng điện hiệu dụng đều giảm
 • D. hệ số công suất cực đại

Câu 11: Cho một đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. Vôn kế có điện trở rất lớn mắc giữa hai đầu điện trở thuần chỉ 20 V, giữa hai đầu cuộn cảm thuần chỉ 55 V và giữa hai đầu tụ điện chỉ 40 V. Nếu mắc vôn kế giữa hai đầu đạon mạch trên thì vôn kế sẽ chỉ

 • A. 115 V
 • B. 45 V
 • C. 25 V
 • D. 70 V

Câu 12: Cho mạch điện xoay chiều RLC gồm điện trở thuần R, một cuộn cảm có hệ số tự cảm H và một tụ điện có điện dung $C=\frac{10^{-3}}{4\pi \sqrt{3}}$F. Đoạn mạch được mắc vào nguồn điện xoay chiều có tần số góc $\omega $ thay đổi được và điện áp hiệu dụng không đổi. Khi cho $\omega $ biến thiên liên tục từ $50\pi $ rad/s đến $100\pi $ rad/s thì cường độ hiệu dụng trong mạch sẽ

 • A. tăng rồi giảm
 • B. giảm dần về 0
 • C. giảm rồi tăng
 • D. luôn tăng

Câu 13: Một đoạn mạch gồm điện trở , tụ điện $C=\frac{10^{-4}}{\pi }$(F) và cuộn cảm $L=\frac{2}{\pi }$H mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều: $u=200cos100\pi t$ (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng

 • A. 2 A
 • B. 1,4 A
 • C. 1 A
 • D. 0,5 A

Câu 14: Đặt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều (V) thì cường độ dòng điện trong mạch là $i=I_{0}cos(\omega t+\frac{\pi }{3})$ (A). Đoạn mạch này có

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Đặt vào hai đầu đoạn mạch (gồm điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp) một điện áp xoay chiều u có giá trị hiệu dụng 100 V thì dòng điện qua điện trở lệch pha so với điện áp u. Điện áp giữa hai bản tụ điện phẳng là

 • A. V
 • B. 50 V
 • C. V
 • D. V

Câu 16: Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có . Dòng điện trong mạch

 • A. sớm pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
 • B. sớm pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
 • C. sớm pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
 • D. trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

Câu 17: Nếu đặt vào hai đầu một mạch điện chưa một điện trở thuần và một cuộn cảm thuần mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có biểu thức u=100√2 cos⁡(ωt+π/4) (V), thì điện áp hai đầu điện trở thuần có biểu thức uR=100 cos⁡(ωt) (V). Biểu thức của điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là

 • A. (V)
 • B. (V)
 • C. (V)
 • D. (V)

Câu 18: Cho mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây có điện trở và độ tự cảm L=31,8 mH nối tiếp với tụ có điện dung C. Biết cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch bằng 5A, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng 100V, tần số f=50 Hz. Tính điện dung

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tự điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp, biết cảm kháng đang lớn hơn dung kháng. Nếu tăng nhẹ tần số dòng điện thì độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp là

 • A. tăng
 • B. giảm
 • C. đổi dấu nhưng không đổi về độ lớn
 • D. không đổi

Câu 20: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, điện áp có tần số thay đổi được. Khi f=50 Hz thì I=1,5A và V. Khi \omega =200 rad/s$ thì trong mạch có cộng hưởng điện. Giá trị độ tự cảm là

 • A. 0,186H
 • B. 0,150H
 • C. 0,236H
 • D. 0,314H
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 14 vật lí 12: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp.


Trắc nghiệm vật lý 12 bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (P3) Trắc nghiệm vật lý 12 bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (P2)
 • 144 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021