Trình bày sự ra đời và vai trò của hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trình bày sự ra đời và vai trò của hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

Bài làm:

Sự ra đời: Ngày 8/1/1949 Hội đồng tương trợ Kinh tế được thành lập gồm các nước: Liên Xô, Anbani, Ba Lan, Bungari, Hunggari, Rumani, Tiệp Khắc. Sau này, có thêm các nước Đức, Mông Cổ, Cu Ba và Việt Nam.

Mục đích: Củng cố, hoàn thiện sự hợp tác giữa các nước XHCN, thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế và kĩ thuật, không ngừng nâng cao mức sống của các thành viên.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12