Trong những hoạt động trên, hoạt động nào con người chủ động tìm tòi, khám phá ra cái mới? Những hoạt động mà con người chủ động tìm tòi, khám phá ra cái mới gọi là những hoạt động gì?....

 • 1 Đánh giá

Trong những hoạt động trên, hoạt động nào con người chủ động tìm tòi, khám phá ra cái mới? Những hoạt động mà con người chủ động tìm tòi, khám phá ra cái mới gọi là những hoạt động gì?

Muốn tìm tòi , khám phá ra cái mới con người cần phải suy nghĩ và làm theo các bước nào?

Bài làm:

Hoạt động con người chủ động tìm tòi ra cái mới:

 • Làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm
 • Làm thí nghiệm trong tàu vũ trụ
 • Lấy mẫu nước bị ô nhiễm trên dòng kênh
 • Theo dõi nuôi cấy mô cây trồng trong phòng kính.

Những hoạt độngmà con người chủ động tìm tòi, khám phá ra cái mới gọi là những hoạt động nghiên cứu khoa học.

Muốn tìm tòi , khám phá ra cái mới con người cần phải suy nghĩ và làm theo các bước

 • Xác định vấn đề nghiên cứu đặt câu hỏi
 • Đề xuất giả thuyết
 • Thiết kế tiến hành thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết
 • Thu nhập phân tích số liệu
 • Thảo luận rút ra kết luận
 • Báo cáo kết quả
 • 296 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021