Trong những năm 1930 – 1931, ở nhiều vùng nông thôn Nghệ Tĩnh diễn ra điều gì mới?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 19 – sgk lịch sử 5

Trong những năm 1930 – 1931, ở nhiều vùng nông thôn Nghệ - Tĩnh diễn ra điều gì mới?

Bài làm:

Trong những năm 1930 – 1931, ở nhiều vùng nông thôn Nghệ - Tĩnh, nhân dân ở nhiều vùng nông thôn Nghệ - Tĩnh nhân dân giành được chính quyền làm chủ, xây dựng cuộc sống mới. Ruộng đất của địa chủ bị tịch thu để chia cho nông dân, các thứ thuế vô lí bị xóa bỏ, các tập tục lạc hậu bị xóa bỏ.

  • 79 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021