Từ diễn biến và kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất, em hãy nêu tính chất của nó?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 72 sgk lịch sử 8

Từ diễn biến và kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất, em hãy nêu tính chất của nó?

Bài làm:

Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, chỉ đem lại nguồn lợi cho giai cấp tư sản cầm quyền. Đứng về cả hai khối đế quốc thì các bên tham chiến đều là phi nghĩa, tổn phí và hậu quả của nó đè nặng lên đời sống của người dân lao động và nhân dân các nước thuộc địa.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021