Việc đưa người Hán sang sinh sống lâu dài ở nước ta nhằm mục đích gì?

 • 1 Đánh giá

Chính sách cai trị về văn hóa

 • Việc đưa người Hán sang sinh sống lâu dài ở nước ta nhằm mục đích gì?
 • Nêu chính sách cai trị về văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc.

Bài làm:

 • Việc đưa người Hán sang sinh sống lâu dài ở nước ta nhằm mục đích đồng hóa dân ta về mọi mặt...
 • Chính sách cai trị về văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc:
  • Mở trường lớp dạy chữ Hán
  • Áp dụng luật Hán
  • Tìm cách truyền bá văn hóa, phong tục phương Bắc.

 • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021