Writing Unit 11 : Books

 • 1 Đánh giá

Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề Books (Sách). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Writing a book report (Viết báo cáo về một cuốn sách)

Task 1. Below are questions you have to answer when writing a report on a book, but they are jumbled. Work with a partner. Put the questions in the correct order. (Dưới đây là các câu hỏi bạn phải trả lời khi viết báo cáo về một cuốn sách, nhưng chúng đã bị sắp lộn xộn. Làm việc với bạn học. Đặt các câu hỏi dưới các đầu đề đúng.)

HEADINGS

General introduction (Giới thiệu chung)

 • 7. What is the title of the book? (Nhan đề của quyể sách là gì?)
 • 4. Who is the author? (Tác giả là ai?)
 • 9. What type of book is it? (Thể loại gì?)

Summary of the book's content (Tóm tắt mục lục)

 • 2. Where is the book set? (Quyển sách được viết ở đâu?)
 • 5. What is the main theme of the story? (Chủ đề chính của câu chuyện là gì?)
 • 6. Who are the main characters? (Ai là nhân vật chính?)
 • 8. What is the plot of the story? (Cốt truyện là gì?)

Conclusion (Kết luận)

 • 1. What was your opinion of the book? (Ý kiến của bạn về quyển sách là gì?)
 • 3. Would you recommend the book? (Bạn có muốn giới thiệu nó cho ai không?)

Task 2. Work in pairs. Ask and answer the above questions about a book you have just read. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi trên về quyển sách bạn vừa đọc.)

 • A: Have you read a book lately?
 • B: Oh, yes.
 • A: What's the title of the book?
 • B: "The Sea Wolf".
 • A: Who's the author?
 • B: Jack London.
 • A: What type of book is it?
 • B: A novel on love and violence.
 • A: Where is the book set?
 • B: On a pirate's ship on the Pacific Ocean.
 • A: What's the main theme of the book?
 • B: Cruelty, Strength and Love.
 • A: What are the main characters?
 • B: Wolf Larsen, a cruel captain, Van Weyden and Maud Brewster.
 • A: What's your opinion on the book?
 • B: It's an interesting book.

Dịch:

 • A: Gần đây bạn có đọc sách không?
 • B: Ồ, có chứ.
 • A: Nhan đề quyển sách là gì?
 • B: "The Sea Wolf".
 • A: Tác giả là ai?
 • B: Jack London.
 • A: Quyển sách thuộc thể loại gì?
 • B: Một quyển sách về tình yêu và bạo lực.
 • A: Chủ đề chính của quyển sách là gì?
 • B: Sự độc ác, sức mạnh và tình yêu.
 • A: Ai là nhân vật chính?
 • B: Wolf Larsen, một thuyền trưởng độc ác, Van Weyden and Maud Brewster.
 • A: Ý kiến của bạn về quyển sách là gì?
 • B: Đó là quyển sách hay.

Task 3. Write a report on the book you have read recently based on the results of Tasks 1 and 2. (Viết bản báo cáo về cuốn sách em mới đọc gần đây dựa vào kết quả của Bài tập 1 và 2.)

Recently I've read a book "The Sea Wolf" by Jack London. It's a novel. The story is set on a sealer owned by a cruel and strong captain. Wolf Larsen went with two other characters, Van Weyden, a literature reseacher and a woman writer Maud Brewster. Through the whole story, it can be said the true love and charity can defeat the cruelty. In a word, the true love always wins. This book is a very interesting novel which evokes in our depth a human feeling about the strength of love.

Dịch:

Gần đây tôi có đọc quyển sách ""The Sea Wolf" được viét bởi Jack London. Đó là một cuốn tiểu thuyết. Câu chuện được dựng lên một người săn hải cẩu là nô lệ của một thuyền trưởng mạnh mẽ và độc ác. Wolf Larsen cùng với 2 nhân vật khác là Van Weyden, một chuyên gia văn học và một tác giả nữ - Maud Brewster. Qua toàn bộ câu chuyện, có thể nói rằng tình yêu thương chân thành và tấm lòng khoan dung có thể đánh bại cái gian ác. Tóm lại, tình thương chân thành luôn thắng. Quyển sách này là một tiểu thuyết hay , nó gợi lên từ trong sâu thẳm con người về sức mạnh của tình yêu.

=> Trắc nghiệm tiếng anh 12 unit 11: Books (P2)


 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021