4. Một mARN có trình tự nucleotit như sau:

  • 1 Đánh giá

4. Một mARN có trình tự nucleotit như sau:

AUG XUU GAX XGU GXG AXG UAU GXU AGA

Hãy viết trình tự của đoạn gen tổng hợp nên mARN đó và chỉ rõ mạch nào của gen là mạch làm khuôn.

Bài làm:

mạch khuôn: TAX GAA XTG GXA XGX TGX AXA XGA TXT

mạch bổ sung: ATG XTT GAX XGT GXG AXG TGT GXT AGA

  • 64 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9