Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 • 1 Đánh giá

Thanh niên là những thế hệ tiếp theo nối bước cha ông xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong bối cảnh ngày nay, khi hòa bình lặp lại, thanh niên có nhiệm vụ cao cả trong sự nghiệp xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cụ thể như thế nào, chúng ta cùng đến với bài học ngay dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Đặt vấn đề

Gợi ý trả lời câu hỏi:

a) Hãy nêu vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước qua bài phát biểu của đỗng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ?

Vai trò và vị trí của thanh niên:

 • Thanh niên đảm đương trách nhiệm của lịch sử, mỗi người vươn lên tự rèn luyện.
 • Là lực lượng lòng cốt khơi dậy hào khí Việt Nam và lòng tự hào dân tộc.
 • Quyết tâm xoá tình trạng nước nghèo và kém phát triển.
 • Thực hiện thắng lợi CNH, HĐH

b) Tại sao đồng chí Tổng Bí Thư lại cho rằng: Thực hiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước là "trách nhiệm vẻ vang và cũng là thời cơ rất to lớn." của thế hệ trẻ thanh niên ngày nay?

 • Thực hiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước là "Trách nhiệm vẻ vang và cũng là thời cơ to lớn." của thế hệ thanh niên ngày nay vì:
 • ý nghĩa cuộc sống mỗi người là tự vươn lên, gắn với xã hội, quan tâm tới mọi người, nhân dân và tổ quốc.
 • Là mục tiêu phấn đấu cảu thế hệ trẻ trở thành lực lượng xung kích.
 • Vai trò cống hiến của trẻ cho đất nước

c) Để thực hiện tốt trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đồng chí Tổng Bí thư đòi hỏi thanh niên phải học tập, phải rèn luyện những gì và như thế nào?

Trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay:

 • Lao động, học tập vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao văn hoá- khoa học.
 • Kế thừa và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, có lòng yêu nước nồng nàn.
 • Sống tình nghĩa thuỷ chung với gia đình, bạn bè, biết ơn người có công, thương người nghèo khó.

II. Nội dung bài học

1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá

2. ý nghĩa của công nghiệp hoá, hiện đại hoá

 • Tạo tiền đề phát triển mọi mặt: Kinh tế, xã hội, con người
 • Là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kì quá độ nên chủ nghĩa xã hội.
 • Để thực hiện lý tưởng " dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ , văn minh"

3. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

 • Ra sức học tập văn hoá, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị; Rèn luyện sức khoẻ và các kĩ năng, phát triển năng lực.
 • Tham gia lao động sản xuất, hoạt động chính trị - xã hội để bảo vệ và phát triển đất nước.
 • Thanh niên phải là lực lượng nòng cốt, lực lượng xung kích trong sự nghiệp đó.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 : Em hãy nêu vài tấm gương về thanh niên đã phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trước đây cũng như hiện nay?Em học được gì ở họ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Em có nhận xét gì về những biểu hiện ở một số thanh niên học sinh hiện nay, như : đua xe máy, lười học, nghiện ma tuý, đua đòi ăn chơi,... ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trong thanh niên học sinh có quan niệm : “Được đến đâu thì hay đến đó”, “Nước đến chần mới nhảy”.

Em có đồng tình với quan niệm đó không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Em hiểu thế nào về câu nói : “Cống hiến thì nhìn về phía trước, hưởng thụ thì nhìn về phía sau ?”

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào biểu hiện trách nhiệm hoặc thiếu trách nhiệm của thanh niên, vì sao ?

a) Nỗ lực học tập, rèn luyện toàn diện ;

b) Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội ;

c) Chưa có ý thức vận dụng những điều đã học vào thực tế ;

d) Có ý thức giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh ;

đ) Sống, học tập, làm việc luôn nghĩ đến bổn phận đối với gia đình và xã hội:

e) Học tập vì quyền lợi của bản thân ;

g) Học tập, làm việc vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững của dân vì hạnh phúc của nhân dân ;

h) Vượt mọi khó khăn thực hiện kế hoạch đặt ra ;

i) Ngại tham gia các phong trào của Đoàn và nhà trường tổ chức ;

k) Dồn hết sức lực vào việc học tập.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Hãy xây dựng một kế hoạch học tập, rèn luyện cho năm học lớp 9 bản thân và trao đổi trong tổ học tập.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 92 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021