Đáp án câu 4 đề 5 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Cho P(x) =

Q(x) =

a. Tính P(x) + Q(x)

b. Tính P(x) - Q(x)

Bài làm:

Câu 4:

P(x) =

Q(x) =

a. P(x) + Q(x) =

=

b. P(x) - Q(x) =

=

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021