Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 13

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1. C

11. A

21. B

31. C

2. B

12. C

22. A

32. D

3. C

13. C

23. D

33. C

4. D

14. B

24. C

34. D

5. C

15. B

25. C

35. B

6. A

16. A

26. A

36. A

7. A

17. B

27. A

37. B

8. C

18. A

28. A

38. B

9. A

19. B

29. B

39. B

10. D

20. B

30. A

40. C

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021