Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 1

1.C

11.A

21.B

31.A

2.A

12.D

22.D

32.B

3.B

13.A

23.D

33.C

4.A

14.B

24.D

34.D

5.B

15.C

25.B

35.A

6.C

16. D

26.B

36.B

7.A

17.A

27.B

37.A

8.B

18.B

28.D

38.D

9.C

19.C

29.C

39.D

10.D

20.A

30.D

40.C

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021