Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 12

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Câu 1. A

Câu 11. D

Câu 21. D

Câu 31. A

Câu 2. A

Câu 12. D

Câu 22. C

Câu 32. C

Câu 3. B

Câu 13. A

Câu 23. D

Câu 33. A

Câu 4. C

Câu 14. A

Câu 24. C

Câu 34. B

Câu 5. C

Câu 15. B

Câu 25. D

Câu 35. D

Câu 6. B

Câu 16. D

Câu 26. B

Câu 36. A

Câu 7. B

Câu 17. C

Câu 27. C

Câu 37. A

Câu 8. D

Câu 18. B

Câu 28. C

Câu 38. D

Câu 9. A

Câu 19. B

Câu 29. B

Câu 39. D

Câu 10. B

Câu 20. D

Câu 30. D

Câu 40. C

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021