Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 18

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.D

11.D

21. D

31. A

2.A

12.C

22. D

32. A

3.B

13.A

23. C

33. C

4.A

14.A

24. B

34. A

5.A

15.C

25. C

35. A

6.D

16.B

26. B

36. A

7.B

17.B

27. A

37. B

8.A

18.D

28. D

38. A

9.A

19.C

29. D

39. A

10.C

20.D

30. C

40. D

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021