Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 2 

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 2

1.C

11.C

21.D

31.A

2.D

12.A

22.B

32.D

3.D

13.B

23.C

33.C

4.B

14.B

24.D

34.A

5.C

15.C

25.D

35.A

6.C

16.A

26.B

36.C

7.B

17.B

27.D

37.D

8.A

18.D

28.C

38.A

9.D

19.A

29.B

39.D

10.C

20.C

30.B

40.A



  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021