Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 14

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1. A

11. C

21. D

31. D

2. A

12. C

22. A

32. C

3. C

13. A

23. A

33. D

4. D

14. D

24. D

34. C

5. B

15. B

25. B

35. A

6. D

16. A

26. B

36. B

7. D

17. B

27. C

37. C

8. C

18. A

28. B

38. C

9. B

19. D

29. A

39. D

10. B

20. C

30. D

40. A

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021