Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 4

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 4

36.A

16.D

31.D

11.B

37.D

17.A

32.C

12.A

38.B

18.B

33.C

13.C

39.D

19.D

34.A

14.B

40.B

20.B

35.C

15.B

26.C

6.B

21.A

1.D

27.D

7.A

22.B

2.A

28.C

8.C

23.B

3.A

29.A

9.B

24.D

4.D

30.A

10.B

25.A

5.B

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021