Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT Hà Huy Tập lần 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

1. B11. D21. B31. B41. A
2. C12. B22. A32. D42. B
3. B13. B23. A33. C43. B
4. C14. A24. A34. D44. C
5. B15. A25. D35. A45. A
6. B16. A26. D36. A46. A
7. A17. C27. D37. A47. B
8. C18. D28. A38. C48. C
9. A19. D29. C39. A49. B
10. B20. D30. A40. D50. A
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021