Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 19

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - A

Câu 11 - D

Câu 21 - B

Câu 31 - A

Câu 2 - B

Câu 12 - B

Câu 22 - C

Câu 32 - B

Câu 3 - A

Câu 13 - C

Câu 23 - B

Câu 33 - A

Câu 4 - C

Câu 14 - C

Câu 24 - A

Câu 34 - C

Câu 5 - A

Câu 15 - C

Câu 25 - B

Câu 35 - A

Câu 6 - B

Câu 16 - B

Câu 26 - C

Câu 36 - B

Câu 7 - B

Câu 17 - A

Câu 27 - A

Câu 37 - C

Câu 8 - C

Câu 18 - B

Câu 28 - B

Câu 38 - B

Câu 9 - B

Câu 19 - B

Câu 29 - C

Câu 39 - B

Câu 10 - C

Câu 20 - A

Câu 30 - B

Câu 40 - D

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021