Đáp án phiếu bài tập tuần 11 đề B toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.

2.

Tính:

a) 204 x 3 + 97 = ? B. 709

b) 118 x 6 - 78 = ? C. 630

c) 103 x 2 x 3 = ? B 618

d) 146 x 5 - 130 = ? A. 600

3.

Tìm :

a) Giá trị của là:

708 (Đ) 718 (S) 728 (S)

b) Giá trị của là:

400 (S) 408 (Đ) 418 (S)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Số học sinh nam của lớp 3A là:

36 : 4 = 9 (học sinh)

Số học sinh nữ lớp 3A là:

36 - 9 = 27 (học sinh)

Đáp số: 27 học sinh nữ.

2. Bài giải:

Tủ sách có số quyển sách là:

102 x 8 = 816 (quyển sách)

Cô thủ thư đã cho mượn số quyển sách là:

816 : 3 = 272 (quyển sách)

Đáp số: 272 quyển sách.

3. Tính:

a) 103 x 4 + 47 = 412 + 47 b) 115 x 4 - 96 = 460 - 96

= 459 = 364

c) 117 x 7 + 93 = 819 + 93 d) 42 x 2 x 3 = 84 x 3

= 912 = 252

4.

Phải cắt 5 lần.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021