Đáp án phiếu bài tập tuần 23 đề B toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Cửa hàng còn lại số mét dây điện là:

2740m (Đ) 2470m(S) 2840m(S)

2. Phép tính đúng là:

A. 1381 : 4 = 345 (dư 1)

D. 1418 : 6 = 236 (dư 2)

3. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau kết quả đúng.

Tính giá trị biểu thức:

a) Giá trị biểu thức 1475 + 2405 : 5 là: 1956 (X)

b) Giá trị của biểu thức 2534 - 4524 : 6 là: 1780 (X)

c) Giá trị của biểu thức 1054 + 2920 : 8 là: 1419 (X)

d) Giá trị của biểu thức (1478 + 2345) : 4 là: 958 (X)

Phần II

1. Đặt tính rồi tính:

2.

Bài giải:

Số áo còn lại của xí nghiệp là:

2479 - 427 = 2052 ( cái áo)

Có số hộp là:

2052 : 8 = 256 ( hộp) dư 4

Đáp số: 256 hộp và dư 4 cái áo.

3.

Bài giải:

Cả hai tháng cơ sở sản xuất được số sản phẩm là:

927 + 1048 = 1975 ( sản phẩm)

Số sản phẩm bán đi là:

1975 : 5 = 395 ( sản phẩm)

Đáp số: 395 sản phẩm.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021